EnglishVietnamese

Danh sách Ban lãnh đạo, Ban thư ký và Ban chấp hành Hội

Đại hội đại biểu hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội

Ngày: 08/07/2023

NGHỊ QUYẾT

BAN CHẤP HÀNH HỘI TIM MẠCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KỲ HỌP LẦN
THỬNHẢT, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

 • Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 cùa Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thỉ hành Nghị định số 45/2010/NĐ- CP ngày 21/04/2010 của Chỉnh phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chỉnh phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bỗ sung Thông tư 03/2013/TT-BNV;
 • Căn cứ Quyết định số 34/2013//QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về tố chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định sổ 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Công văn số Ỉ931/SNV- TCPCP&CTTN ngày 06/7/2023 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tim mạch thành phổ Hà Nội, nhiệm kỳ 20232028;
 • Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất Ban chấp hành Hội Tim mạch thành phổ Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua danh sách các chức danh chủ chốt của Hội do Ban chấp hành Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu:

 1. Ban Thường vụ Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 07 ủy viên:

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ tại đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

TS.BS Trần Song Giang

1972

Trưởng khoa C9, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

Ủy viên

2

PGS.TS. BSCKII Tô Văn Hải

1952

Chủ tịch Hội Nội khoa Thành phố Hà Nội

y viên

3

PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền

1971

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

y viên

4

TS.BS Đặng Đức Hoàn

1973

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

y viên

5

TS.BS Phạm Như Hùng

1971

Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

y viên

6

ThS.BSCKII Phạm Quang Huy

1978

TP.KHTH kiêm PT. Phòng CĐTvà LPCB kiêmPT. Phòng HCQT, Bệnh viện Tim Hà Nội

y viên

7

TS.BS Nguyễn Đức Long

1980

Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

y viên

1.2. Chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:
 

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ tại đơn vị công tác

Chửc danh tại Hội

1

PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền

1971

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Chủ tịch

 
1.3. Phó Chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là các ông, bà:

STT

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ tại đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

TS.BS. Trần Song Giang

1972

Trưởng khoa C9, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

Phó Chủ tịch

2

PGS.TS. BSCKII. Tô Văn Hải

1952

Chủ tịch Hội Nội khoa thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch

3

TS.BS. Đặng Đức Hoàn

1973

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

Phó Chủ tịch

4

TS.BS. Phạm Như Hùng

1971

Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Phó Chủ tịch

5

TS.BS. Nguyễn Đức Long

1980

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Phó Chủ tịch

 
1.4. Ban Thư ký Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 05 ủy viên:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

ThS.BSCKII Phạm Quang Huy

TP. KHTH kiêm PT. Phòng CĐTvà LPCB kiêm PT. Phòng HCQT, Bệnh viện Tim Hà Nội

Tổng Thư ký

2

TS.BS. Hoàng Việt Anh

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Phó tổng Thư ký

3

TS.BS. Ngô Thành Hưng

Trung tâm Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội

Ủy viên

4

ThSKT. Khúc Kim Ngân

Kế toán trưởng, Bệnh viện Tim Hà Nội

Ủy viên

5

ThS.BS. Tống Duy Phúc

Khoa HSTC Nhi, Bệnh viện Tim Hà Nội

Ủy viên

 

1.5. Ban Kế hoạch - Tài chính Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 ủy viên:

STT

Họ và tên

Chức vụ tại đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Trưởng ban

2

PGS.TS.BSCKII. Tô Văn Hải

Chủ tịch Hội Nội khoa thành phố Hà Nội

Phó trưởng ban

3

ThS.BS. Nguyễn Đình Hiến

Trưởng khoa Nội Tim rnạch- Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Uỷ viên

4

CNKT. Nguyễn Thị Hiền

Phòng Tài chính - kế toán, Bệnh viện Tim Hà Nội

Uỷ viên

5

ThS.BSCKII. Phạm Quang Huy

TP. KHTH kiêm PT. Phòng CĐTvà LPCB kiêmPT. Phòng HCQT - Bệnh viện Tim Hà NỘI

Uỷ viên

6

ThS.KT Khúc Kim Ngân

Kê toán trưởng, Bệnh viện Tim Hà Nội

Uỷ viên

7

ThS.BS. Phan Anh Tuấn

Khoa Nội Tim, thận, khớp - Bệnh viện Quân Y 105

Uỷ viên

 

1.6. Ban Khoa học - Đào tạo Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỷ 2023 - 2028 gồm 08 ủy viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

TS.BS. Phạm Như Hùng

Phó Giám đốc, Bệnh viện Tim Hà Nội

Trưởng ban

2

TS.BS. Vũ Quỳnh Nga

Phó Giám đốc, Bệnh viện Tim Hà Nội

Phó trưởng ban

3

TS.BS. Hoàng Việt Anh

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Uỷ viên

4

TS.BS. Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó viện trưởng,Viện Tim mạch- Bệnh viện Bạch Mai

Uỷ viên

5

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái

Trưởng Khoa C4, Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai

Ưỷ viên

6

TS.BS. Nguyễn Mạnh Thắng

TK. Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Ủy viên

7

PGS.TS.BS. Mai Duy Tôn

Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai

Ủy viên

8

TS.BS. Hoàng Văn

Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội

Ủy viên

 

1.7. Ban Đối ngoại - Truyền thông Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỹ 2023 - 2028 gồm 07 ủy viên:

STT

Họ và tên

Chửc vụ tại đơn vị công tác

Chức danh tại Hội

1

TS.BS. Nguyễn Đức Long

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Trưởng ban

2

TS.BS. Hoàng Việt Anh

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai

Phó trưởng ban

3

BSCKII.Phạm Việt Hà

Trưởng phòng khám cán bộ TP Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Ủy viên

4

TS.BS. Đặng Đức Hoàn

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

Ủy viên

5

TS.BS. Nguyễn Khuyến

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình

Ủy viên

6

BSCKII. Vũ Danh Tấn

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai

Ủy viên

7

TS.BS. Đoàn Thịnh Trường

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức

Uỷ viên

 

     2. Nhất trí chuyển Văn phòng Hội Tim mạch thành phố Hà Nội về Bệnh viện Tim Hà Nội, số 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 1. Nhất trí giao PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền, chủ tịch Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 kiêm chủ tài khoản của Hội Tim mạch thành phố Hà Nội.
 2. Giao Ban Chấp hành Hội Tim mạch thành phố Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhiệm vụ sau:

     4.1. Hoàn thiện các văn kiện liên quan đến Đại hội; gửi Hồ sơ kết quả liên quan đến Đại hội để báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
    4.2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm' kỳ 2023 - 2028 của Hội Tim mạch thành phố Hà Nội

Nơi nhận:

 • UBND TP (đề b/c);
 • Sở Y tế Hà Nội (đểb/c);
 • Sờ Nội vụ (để b/c);
 • Hội Y học TP Hà Nội (để b/c);
 • Các thành viên BCH;
 • Lưu VP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà tài trợ