EnglishVietnamese

ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN HỘI TIM MẠCH HÀ NỘI

ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM:

Điều 1. Hội viên

1. Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam có chuyên môn và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực Tim mạch hoặc có liên quan đến Tim mạch hiện đang sinh sống hợp pháp tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành tại Việt Nam tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện xin gia nhập Hội đều có thể trờ thành hội viên chính thức của Hội.

2. Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức Việt Nam tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập và đóng góp cho sự phát triển của Hội nhưng chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nguyện vọng trở thành Hội viên chính thức thì có thể trở thành hội viên liên kết.

3. Hội viên danh dự: Công dân, tổ chức Việt Nam là người có uy tín, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội, được Hội mời, suy tôn làm hội viên danh dự.

Điều 2. Nghĩa vụ

1. Tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Hội, pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và sinh hoạt của Hội.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết và uy tín của Hội.

3. Tuyên truyền, giới thiệu để phát triển hội viên mới.

4. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề của Hội: kế hoạch, chương trình hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện, các vấn đề về nhân sự của Hội... để xây dựng Hội ngày càng phát triển và vững mạnh.

Điều 3. Quyền hạn

1. Hội viên được trao đổi thông tin về tình hình hoạt động mọi mặt của Hội; được bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học công nghệ và tay nghề chuyên môn, về pháp luật, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực, phạm vi hoạt động của Hội; được thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Ban lãnh đạo Hội để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

2. Được ứng cử, đề cử và được tham gia bầu cử Ban Chấp hành Hội, được phân công vào các Ban hoạt động chuyên đề của Hội. (Hội viên liên kết và danh dự không có quyền này)

3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; tư vấn, hỗ trợ nhu cầu giao lưu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Được tham quan, học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động do Hội tổ chức theo quy định.

Điều 4. Thể thức vào, ra Hội; thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên

1. Tổ chức, cá nhân muốn gia nhập Hội hoặc xét thấy không muốn tiếp tục là hội viên của Hội thì phải có đơn gửi Ban chấp hành xem xét, quyết định.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự kết nạp hội viên, xoá tên hội viên khỏi Hội phù họp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

3. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam;

b) Pháp nhân bị giải thể, bị phá sản;

c)Hội viên không thực hiện đúng điều lệ Hội, gây tổn hại về uy tín hoặc tài chính của Hội.

 Hội Tim mạch Hà Nội

Nhà tài trợ