EnglishVietnamese

Thư viện ảnh

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 1

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 1

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 2

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 2

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 3

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 3

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 4

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2024 - 4

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 1

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 1

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch -  2

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 2

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 3

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 3

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 4

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 4

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 5

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 5

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 6

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 6

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 8

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 8

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 9

Tổng kết công tác hội nghị tim mạch thành phố Hà Nội năm 2023 và hội nghị khoa học tim mạch - 9

Nhà tài trợ