EnglishVietnamese

Báo cáo khoa học

Xu hướng điều trị vành cấp qua các khuyến cáo

Ngày: 16/07/2019

PGS.TS.BS. Nguyễn Quang Tuấn

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1icU3XkucTyN7g-h0NxQV1Cg70lq-qhVn/view?usp=sharing

Nhà tài trợ